Sigurimi Përgjegjësisë


1. Sigurimi i pergjegjesise civile (publike), i cili mbulon palet e treta nga demtimet e mundshme shendetesore apo te pasurise si pasoje e neglizhences nga i siguruari.

2. Sigurimi i pergjegjesise se produktit mbulon ne sigurim veprimtarine e prodhuesve ne drejtim te cilesise se produktit, duke demshperblyer konsumatoret e ketij produkti per deme trupore apo demtime fizike.

3. Sigurimi i pergjegjesise profesionale, i cili mbulon demet e shkaktuara paleve te treat nga nje indivit gjate ushtrimit te detyres (profesionit te tij), si arkitektet dhe inxhinieret, nepunsa te ndryshem ne mabka apo pozicione drejtuese.

4. Sigurimi i pergjegjesise se punedhenesit e punemarresit,

Shoqëria e sigurimeve “Atlantik” Sh.a është shoqëria e tretë private e hapur në tregun e sigurimeve.

Tel: +355 4 2230 506

Fax: +355 4 235 088

h

Nipt: K11807008V

Rr “Themistokli Gërmenji” No. 3/1