Sigurimi i Mjeteve Motorike


1. Pergjegjesine e mbajtesve te mjeteve motorike ndaj paleve te treta, TPL. Ky sigurim mbulon demet materiale dhe shendetsore qe mund t’i shkaktohen paleve te treta si rezultat i perdorimit te te mjeteve motorike. Kontrata TPL hyn ne fuqi ne oren 24.00 te periudhes se fillimit te sigurimit dhe kopja e TPL-se eshte e njohur edhe si fature tatimore.

2. Pergjegjesine e mbajtesve te mjeteve motorike ndaj paleve te treta (Karton Jeshil). Ky sigurim mbulon demet materiale dhe shendetsore qe mund t’i shkaktohen paleve te treta si rezultat i perdorimit  te mjeteve motorike me targa shqipetare jashte territorit te Shqiperise. Kjo kontrate hyn ne fuqi menjehere ne momentin e leshimit te polices.

3. Pergjegjesine e mbajtesve te mjeteve motorike ndaj paleve te treta (Kufitare). Ky sigurim mbulon demet materiale dhe shendetsore qe mund t’i shkaktohen paleve te treta si rezultat i perdorimit  te mjeteve motorike me targa te huaja qe qarkullojne brenda territorit te Shqiperise. Kjo kontrata hyn ne fuqi menjehere ne momentin e leshimit te polices.

4. Sigurimin e vete mjetit motorik (kasko). Ky sigurim mbulon demet qe mund ti shkaktohen automjetit nga rreziqe si :

 •  perplasja aksidentale me nje automjet ose objekt tjeter,
 •  permbysja ose renia e objekteve te tjera mbi mjetin motorik,
 •  djegia ose eksplozioni,
 •  vjedhje e pjeseshme ose totale e mjetit motorik,
 •  thyerja e xhamave,
 •  katastrofat natyrore si;
 •  termeti,
 •  stuhia,
 •  rreshqitja e tokes ose permbytja,
 • debora ose bresheri, si dhe
 • demtimi i mjetit ne parkim nga nje mjet i pa identifikuar.

*PERJASHTIMET NGA MBULIMI NE SIGURIM DHE PERJASHTIMI NGA DEMSHPERBLIMI.
Nuk perfiton nga kjo kontrate sigurimi
a) drejtuesi i mjetit, shkaktar i aksidentit, perfshirë ketu trashegimtaret ligjorë të tij, për dëme pasurore dhe jopasurore shkaktuar nga aksidenti i ketij drejtuesi;
b) pronari, bashkepronari dhe çdo pasagjer, qe ndodhet me vullnetin e vet ne mjetin motorik shkaktar te aksidentit, të drejtuar nga nje drejtues i paautorizuar, kur provohet se pasagjeri ishte në dijeni te këtyre rrethanave;
c) çdo pasagjer, qe ndodhet me vullnetin e vet ne nje mjet te pasıguruar, shkaktar te aksidentit, kur byroja provon se pasagjeri ishte ne dijeni te kesaj rrethane;
d) personi, i cili ka pervetësuar mjetin motorik ne mënyre te kundërligishme dhe eshtë dëmtuar gjate perdorimit te ketij mjeti;
dh) personi i demtuar ne keto raste;
i) per shkak te perdorimit te nje mjeti ne ngjarje sportive ne rruge apo pjese rrugesh, te palejuara per drejtim te mjetit, per arritjen e shpejtësive mesatarisht te larta apo per t’u stervitur per gara;
ii) per shkak te pasojave te energjise berthamore gjate transportit te materialeve radioaktive;
ii) per shkak të veprimeve te luftes, revoltave apo akteve terroriste, me kusht qe shoqeria e sigurimit te provojë se demi eshtë shkaktuar nga ngjarje te tilla;
e) drejtuesi nuk e perdor mjetin në perputhje me qellimin, per te cilin ai eshte i destinuar te perdoret;
ë) drejtuesi nuk ka leje te vlefshme te drejtimit te mjetit motorik, sipas kategorise apo tipit të mjetit, perveç rasteve te perdorimit gjatë měsimeve te drejtimit te mjetit, kur ky drejtohet nga kandidati drejtues, sipas te gjitha rregullave te percaktuara per procesin e mesimit;
h) drejtuesit te mjetit motorik i eshtë konfiskuar leja e drejtimit, i eshte ndaluar te drejtojë tipin dhe kategorine e mjetit apo i eshte ndaluar perdorimi i lejes se drejtimit, te leshuar nga nje shtet tjeter per ne territorin e Republikes se Shqiperise;
i) drejtuesi drejton mjetin motorik nen ndikimin e alkoolit, mbi kufijte e lejuar, nen ndikimin e lendeve narkotike apo psikoaktive;
j) drejtuesi e shkakton dëmin qëllimisht;
k) aksidenti ndodh per shkak te defekteve te ndjeshme teknike te mjetit dhe drejtuesi ka qene ne dijeni tè ketyre rrethanave;

 

KUSHTET E SIGURIMIT TE MJETIT MOTORIK (KASKO)

Shoqëria e sigurimeve “Atlantik” Sh.a është shoqëria e tretë private e hapur në tregun e sigurimeve ne Shqiperi.

Tel: +355 4 2230 506

Fax: +355 4 235 088

Nipt: K11807008V

Rr "Themistokli Gërmenji" No. 3/1