Sigurimi i Mjeteve Motorike


1. Pergjegjesine e mbajtesve te mjeteve motorike ndaj paleve te treta, TPL. Ky sigurim mbulon demet materiale dhe shendetsore qe mund t’i shkaktohen paleve te treta si rezultat i perdorimit te te mjeteve motorike. Kontrata TPL hyn ne fuqi ne oren 24.00 te periudhes se fillimit te sigurimit dhe kopja e TPL-se eshte e njohur edhe si fature tatimore.

2. Pergjegjesine e mbajtesve te mjeteve motorike ndaj paleve te treta (Karton Jeshil). Ky sigurim mbulon demet materiale dhe shendetsore qe mund t’i shkaktohen paleve te treta si rezultat i perdorimit  te mjeteve motorike me targa shqipetare jashte territorit te Shqiperise. Kjo kontrate hyn ne fuqi menjehere ne momentin e leshimit te polices.

3. Pergjegjesine e mbajtesve te mjeteve motorike ndaj paleve te treta (Kufitare). Ky sigurim mbulon demet materiale dhe shendetsore qe mund t’i shkaktohen paleve te treta si rezultat i perdorimit  te mjeteve motorike me targa te huaja qe qarkullojne brenda territorit te Shqiperise. Kjo kontrata hyn ne fuqi menjehere ne momentin e leshimit te polices.

4. Sigurimin e vete mjetit motorik (kasko). Ky sigurim mbulon demet qe mund ti shkaktohen automjetit nga rreziqe si :

 •  perplasja aksidentale me nje automjet ose objekt tjeter,
 •  permbysja ose renia e objekteve te tjera mbi mjetin motorik,
 •  djegia ose eksplozioni,
 •  vjedhje e pjeseshme ose totale e mjetit motorik,
 •  thyerja e xhamave,
 •  katastrofat natyrore si;
 •  termeti,
 •  stuhia,
 •  rreshqitja e tokes ose permbytja,
 • debora ose bresheri, si dhe
 • demtimi i mjetit ne parkim nga nje mjet i pa identifikuar.

Shoqëria e sigurimeve “Atlantik” Sh.a është shoqëria e tretë private e hapur në tregun e sigurimeve ne Shqiperi.

Tel: +355 4 2230 506

Fax: +355 4 235 088

Nipt: K11807008V

Rr "Themistokli Gërmenji" No. 3/1