Sigurimi i Marinës


1. Sigurimi i anijeve dhe mjeteve te tjera lundruese dhe pergjegjesine e riparuesve te tyre.

2. TPL e mjeteve lundruese,per demet pasurore dhe jo pasurore shkaktuara paleve te treat.

3. Sigurimi i mallrave gjate transportit si brenda dhe jashte vendit.

Shoqëria e sigurimeve “Atlantik” Sh.a është shoqëria e tretë private e hapur në tregun e sigurimeve.

Tel: +355 4 2230 506

Fax: +355 4 235 088

h

Nipt: K11807008V

Rr “Themistokli Gërmenji” No. 3/1