Sigurimi i Garancisë


1. Sigurimi i garancise se ofertes per subjekte te ndryshme qe marrin pjese ne tendera

2. Sigurimi i garancise se kontrates per subjekte te ndryshme qe marrin pjese ne tendera.

  • Ofertes: Per pjesmarrje ne tender
  • Kontrates: Per fituesin e tenderit qe kerkon te siguroje kontraten e sipermarrjes

Per garancite e kontrates ne ofrojme per ju nje ulje nga tarifat baze sipas shumave te garantuara dhe periudhes se sigurimit ne masen 30 % .

Shoqëria e sigurimeve “Atlantik” Sh.a është shoqëria e tretë private e hapur në tregun e sigurimeve.

Tel: +355 4 2230 506

Fax: +355 4 235 088

h

Nipt: K11807008V

Rr “Themistokli Gërmenji” No. 3/1