Sigurimi për Avionet dhe Helikopterët


1. Ky sigurim mbulon demet e shkaktuara vete avioneve apo helikopterave si dhe demet ndaj paleve te treta.

Shoqëria e sigurimeve “Atlantik” Sh.a është shoqëria e tretë private e hapur në tregun e sigurimeve.

Tel: +355 4 2230 506

Fax: +355 4 235 088

h

Nipt: K11807008V

Rr “Themistokli Gërmenji” No. 3/1