Sigurimet Inxhinierike


 

1. Sigurimi nga te gjitha rreziqet ne ndertim (CAR), mbulon punimet e ndertimit qe ne fazen e projektimit e deri ne perfundimin e tyre. Ky sigurim mbulon demet e pesuara nga i siguruari ashtu dhe demet e shkaktuara paleve te treta.

2. Sigurimi nga te gjitha rreziqet ne montim (EAR), siguron punimet e montimit te makinerive dhe paisjeve nga moment i fillimit te montimit e deri ne venien ne pune te tyre duke perfshire dhe demet material e shendetsore ndaj paleve te treat.

3. Sigurimi i makinerive (MI), siguron punimet e montimit te makinerive qe nga fillimi e deri  ne venien e tyre ne pune ne njesine industriale ndaj defekteve dhe demtimeve qe mund te pesojne makinerite gjate procesit te punes.

Shoqëria e sigurimeve “Atlantik” Sh.a është shoqëria e tretë private e hapur në tregun e sigurimeve.

Tel: +355 4 2230 506

Fax: +355 4 235 088

h

Nipt: K11807008V

Rr “Themistokli Gërmenji” No. 3/1