Rreth Nesh


Shoqëria e sigurimeve “Atlantik” Sh.a është shoqëria e tretë private e hapur në tregun e sigurimeve. Ajo është liçencuar për zhvillimin e aktivitetit në fushën e sigurimeve me lejen zyrtare të Komisionit të Mbikëqyrjes së Sigurimeve (tashmë Autoriteti Mbikqyrës Financiare ) në muajin Maj 2001.

Sipas kërkesave ligjore të asaj periudhe, shoqëria u krijua me kapital fillestar 100.000.000 lekë, kapital ky i konsiderueshëm i cili i dha ndihmesë shoqërisë për të filluar proçesin e penetrimit në tregun financiar të sigurimeve dhe për të krijuar besimin tek klientët e saj, tashmë në një numër të konsiderueshëm.

Atlantik do të vazhdonte zmadhimin e kapitaleve të veta që e vendos kompaninë në një pozicion financiar solid si dhe i krijon mundësinë të marrë më tepër përgjegjësi për t’iu përgjigjur kërkesave të bizneseve të mëdha dhe çdo klienti.

Sot kompania e sigurimeve Atlantik sh.a ka nje kapital prej 756,108,491 lekë .

 

Shoqëria “Atlantik “ ka arritur të ketë rezultate me të vërtetë te kënaqshme të cilat mund të shprehen në :

 

l

Shtrirjen e rrjetit të shitjes në të gjithë Shqipërinë. Atlantik është i pranishëm kudo me 13 Drejtori Rajonale në : Tiranë , Durrës, Fier, Vlorë, Elbasan, Korçë, Gjirokastër, Shkodër, Kukës, Berat, Dibër, Lezhë dhe Lushnjë. Atlantik numëron gjithashtu rreth 100 zyra të hapura në të gjithë vendin .

l

Rritjen e peshës specifike në tregun e sigurimeve nga 3% që zinte në vitin 2001 në 7 % për vitin 2014 dhe 9 % ne vitin 2015.

l

Rritjen e të ardhurave nga primet . Rritjen e numrit të klientëve . Atlantik numëron rreth 150,000 mijë klientë në të gjithë Shipërinë. Atlantik është partner i rëndësishëm me shoqëri shumë të mëdha dhe të rëndësishme të biznesit shqiptar.

l

Përmirësimin nga viti në vit të raportit produkte vullnetare ndaj atyre të detyrueshme. Atlantik ka një portofol të diversifikuar të produkteve. Përqendrimi kryesor i shoqërisë është rritja e peshës specifike të sigurimeve vullnetare: sigurimi i pronës, aksidenteve, shëndetit dhe garancive të ndryshme.

l

Ofrimin e sherbimit dhe produkteve te njejta me ato te qe ofrohen ne tregjet nderkombetare te sigurimeve.

l

Rritjen e cilësisë në menaxhimin e riskut. Atlantik ka risigurues të fuqishëm që garantojnë mbrojtje të shoqërisë dhe pozicion solid të shoqërisë në treg. Shoqëritë e risigurimit që mbështesin kontratat e sigurimit Atlantik, janë shoqëri të kuotuara me A nga Standard&Poors, ndër të cilat mund të përmëndim: SIA “MAI REINSURANCE BROKERS“ , e cila është një nga shoqeritë risiguruese më të mëdha në Europë, “HANNOVER RE”, etj.

Shoqëria e sigurimeve “Atlantik” Sh.a është shoqëria e tretë private e hapur në tregun e sigurimeve ne Shqiperi.

Tel: +355 4 2230 506

Fax: +355 4 235 088

Nipt: K11807008V

Rr "Themistokli Gërmenji" No. 3/1