Politikat e Privatësisë


I nderuar perdorues, miresevini ne faqen tone zyrtare te “Atlantik” sh.a – Shoqeri Sigurimesh

Kjo është Politika e Privatësisë e faqes zyrtare te Atlantik sh.a.

Ju bëjmë me dije se, me qëllim për t’ju ofruar një shërbim sa më të mirë, të shpejtë dhe sipas kërkesave tuaja ka krijuar kete faqe internet ku ju mund te aksesoni dhe nepermjet saj ju ofrojm dhënien e shërbimeve te ndryshme rreth fushes se sigurimeve konforme ligjit 10076/2009.

Duke përdorur portalin dhe/ose duke duke dhënë miratimin për rregjistrimin, subjektet e të dhënave japin pëlqimin për procesimin e mëtejshëm të tyre si dhe garantojnë që të dhënat personale të plotësuara janë të sakta, të vërteta dhe të përditësuara.

“Atlantik” sh.a., ka krijuar disa forma aplikimi ku mbledh dhe përpunon të dhënat personale të përdoruesve, të cilat nevojiten për administrimin e kontratës së sigurimit, për dhënien e shërbimeve të tjera, si dhe ofrimin e produkteve apo shërbimeve të reja te cilat mund ti gjeni ne kete faqe.

Keto aplikime kerkojne nga perdoruesi qe te plotesoje formen e aplikimit online duke vendosur ne kete menyre edhe disa nga te dhenat e tij personale.

Keto te dhëna me te cilat ju mund te aplikoni ne aplikime online do të grumbullohen, perpunohen dhe ruhen nga “Atlantik” sh.a. ne perputhje te plote me parashikimet e ligjit nr. 9887 date 10.03.2008 “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale”. Këto veprime do të kryhen sipas parimit të respektimit dhe garantimit të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe në veçanti të drejtës së ruajtjes së jetës private.

Shoqëria e sigurimit “Atlantik” sh.a., garanton cdo perdorues te saj se pasi informacioni ka mberritur ne Web serverin e Atlantik sh.a,  ne procedojm me nje sistem sigurie te standarteve me te larta per ruajtjen dhe perpunimin e te ketyre te dhenave, ne perputhje te plote me parashikimet e ligjit nr. 9887 date 10.03.2008 “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale”.

“Atlantik”sh.a., mund të shpërndajë të dhënat tuaja personale ne palë të treta, të cilat veprojnë në emër të saj dhe sipas udhëzimeve te saj. “Atlantik” sh.a., ne cdo rast garanton që pala e tretë e cila rezulton si marrëse e të dhënave do të trajtojë ato nën të njëjtat kushte sigurie për ruajtjen e të dhënave personale.

“Atlantik” sh.a., mund të transferojë të dhënat tuaja jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë vetem për qëllime te sigurimit dhe demshperblimit. Transferimi i ketyre të dhënave bëhet duke zbatuar te gjitha parashikimet e Ligjit Nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”.

Duke u njohur me përmbajtjen e kësaj rubrike, subjektet e të dhënave kanë pranuar kushtet dhe termat në lidhje me politikat e privatësisë te “Atlantik” sh.a- Shoqeri Sigurimesh.

Shoqëria e sigurimeve “Atlantik” Sh.a është shoqëria e tretë private e hapur në tregun e sigurimeve ne Shqiperi.

Tel: +355 4 2230 506

Fax: +355 4 235 088

h

Nipt: K11807008V

Rr “Themistokli Gërmenji” No. 3/1